udruga prijatelja starina i kolekcionara

Dokumenti Slike Iz medija Linkovi Kontakt

Na temelju članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/2001) Osnivačka skupština Udruge prijatelja starina i kolekcionara "Burilo", održana dana 22.11.2007. g. u Metkoviću, donijela je


S T A T U T


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja značajna za rad Udruge prijatelja starina i kolekcionara "Burilo" (u daljnjem tekstu: Udruga).

 

Članak 2.

Puni naziv Udruge glasi: Udruga prijatelja starina i kolekcionara "Burilo".
Skraćeni naziv Udruge glasi: Udruga prijatelja starina "Burilo".
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Metkoviću, ulica Stjepana Radića 5.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo Udruge.
Udrugu u pravnom prometu zastupaju predsjednik Udruge i dopredsjednik Udruge.

 

Članak 4.

Udruga može osnivati podružnice.
Odluku o osnivanju podružnica donosi Predsjedništvo.
Odluka o osnivanju podružnice sadrži naziv, sjedište i ustroj podružnice.
Podružnice nisu pravne osobe.

 

Članak 5.

Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 30 mm. Uz obod je ispisan naziv Udruge: Udruga prijatelja starina i kolekcionara "Burilo", te oznaka sjedišta Udruge. U sredini je slika stare drvene posude za vodu - burilo.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge, dopredsjednik, tajnik i članovi Udruge koje oni ovlaste.

 

II. CILJEVI I DJELATNOST

Članak 6.

Cilj i svrha osnivanja Udruge je promicanje, prikupljanje i popularizacija očuvanja starina i kolekcionarstva.

 

Članak 7.

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 6. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti: sudjelovanje u organiziranju sajmova antikviteta i umjetnina; izdavanje priručnika vezanih za kolekcionarstvo, antikvitete, restauraciju - sukladno posebnim propisima; suradnja s turističkim zajednicama; upoznavanje članova s aktualnim zakonima iz ovog područja; izrada i održavanje web-portala; suradnja s ostalim kolekcionarskim društvima, aukcijskim kućama i organizacijama u tuzemstvu i inozemstvu; pružanje pomoći mladim kolekcionarima organiziranjem predavanja i seminara; suradnja s kustosima, povjesničarima umjetnosti, muzejima, te domaćim i stranim stručnjacima iz oblasti kolekcionarstva i antikviteta; djelovanje na očuvanju kulturnih dobara, starina i umjetnina Republike Hrvatske.

 

III. čLANOVI UDRUGE

Članak 8.

članom Udruge može postati svaka punoljetna, pravno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta. članom Udruge mogu postati i pravne osobe. članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.
članstvo može biti redovito i počasno. Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Predsjedništvo.
članovi Udruge mogu postati sve fizičke i pravne osobe iz tuzemstva i inozemstva koje prihvati Predsjedništvo Udruge.

 

Članak 9.

Osoba i pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge ispunjava pristupnicu koja se podnosi predsjedniku Udruge koji zajedno s dopredsjednikom donosi odluku o prijemu u članstvo.
Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

 

Članak 10.

Udruga može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge.

 

Članak 11.

članovi Udruge imaju pravo:

 • sudjelovati u aktivnostima Udruge
 • biti informirani o radu Udruge
 • birati i biti birani u tijela uprave Udruge

članovi Udruge imaju dužnost:

 • poštovati odluke tijela Udruge
 • poštovati odredbe Statuta
 • plaćati redovito godišnju članarinu

članstvo prestaje:

 • istupanjem,
 • isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,
 • isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta.

Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo Udruge. Protiv odluke Predsjedništva o isključenju isključeni član može, u roku od 15 dana od dana dostave odluke, podnijeti prigovor Skupštini. Skupština je dužna riješiti o prigovoru u roku od 30 dana od dana primitka prigovora. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

 

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 12.

Tijela upravljanja Udrugom su:

 • Skupština,
 • Predsjedništvo.

 

Članak 13.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja. Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.

 

Članak 14.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut i druge opće akte Udruge,
 • bira predsjednika, dopredsjednika, tajnika i šest članova Predsjedništva.
 • donosi financijske izvještaje,
 • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Udruge,
 • odlučuje o visini godišnje članarine,
 • odlučuje o prigovorima protiv odluka Predsjedništva,
 • donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležno Predsjedništvo.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.
Sjednicu skupštine saziva Predsjedništvo na vlastitu inicijativu uz obvezu dostavljanja poziva članovima najmanje 15 dana prije zasjedanja.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjedništvo je dužno sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 10 redovitih članova Udruge.
Ako Predsjedništvo ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva ili stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

 

Članak 15.

Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina redovitih članova Udruge.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim ako Statutom nije određena posebna većina.

 

Članak 16.

Predsjedništvo Udruge organizira i rukovodi radom Udruge.
Predsjedništvo čine: Predsjednik, dopredsjednik, tajnik i šest članova.
Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.
Predsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu, te odgovara za zakonitost njezina rada.
Mandat predsjednika Udruge traje četri godine. Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva. Predsjedništvo Udruge bira tajnika Udruge koji je pridruženi član predsjedništva.
Poslovi tajnika Udruge su:

 • obavlja sve administrativne poslove Udruge,
 • potpisuje financijske i druge dokumente uz potpis Predsjednika Udruge,
 • daje financijska i druga izvješća o radu Udruge,

 

Članak 17.

Predsjednik Udruge može biti razriješen dužnosti i prije istjeka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev, ili na zahtjev većine članova Predsjedništva,
 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština, na prijedlog deset redovitih članova Udruge. U slučaju razrješenja, Skupština će odlučiti o tome hoće li razriješeni Predsjednik ostati članom Udruge.
Predsjednik zastupa Udrugu, pokreće raspravu o pojedinim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva, rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva i brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik, kojeg bira Skupština na mandat od 4 godine.

 

Članak 18.

Predsjedništvo Udruge:

 • priprema nacrt Statuta i drugih akata,
 • saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,
 • izvršava odluke Skupštine,
 • prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 • odlučuje o isključenju iz članstva,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
 • vodi popis članova Udruge,
 • odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava.

 

Članak 19.

Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje Predsjednik, a moraju se održavati najmanje jednom mjesečno.
Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.
Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svome radu.
Mandat članova Predsjedništva traje 4 godine.

 

V. IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA

Članak 20.

Udruga stječe imovinu od članarina, dobrovoljnih priloga i darova, donacija iz proračuna i iz drugih izvora u skladu sa zakonom. Imovinu Udruge čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine i druga imovinska prava.
Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Predsjedništvo.

 

Članak 21.

Za opravdane troškove učinjene u vezi obavljanja djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti udruge i na nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje Predsjedništvo.

 

Članak 22.

Financijska godina Udruge počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine.

 

VI. PRESTANAK UDRUGE

Članak 23.

Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.
Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

 

Članak 24.

U slučaju prestanka Udruge Predsjedništvo će predložiti Skupštini da sva materijalna imovina pređe u vlasništvo vlasnika prostora u kojem se odvija djelatnost Udruge.
Skupština može odlučiti samo o novčanim sredstvima koja se mogu vratiti njenim članovima ili donirati nekoj humanitarnoj organizaciji.

 

VII. INFORMIRANJE čLANSTVA

Članak 25.

članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela udruge i odluke koje ta tijela donose.
Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela, te odlukama koje su donesene članovi Udruge dobivaju pismeno na svoju adresu ili u sjedištu Udruge.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Statut Udruge stupa na snagu s danom registracije Udruge pri nadležnom tijelu.

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Milenko Čorkalo    

Metković, ul. Stjepana Radića 5, matični broj: 2324261,
ŽR: 2340009-1110312171, IBAN: HR 60 23400091 11031271